Nielen o Artušovi
Neexistuje však všeobecný vzorec prejavov, na základe ktorých možno jednoznačne označiť dieťa za nadané.
Spoznal som už veľa zaujímavých ľudí a teraz mám aj netradičného žiaka. Pred priezviskom má tri mená. Pre mňa je to Artuš. Súhlasil, aby sme z matematiky (počtov a merby) prebrali za rok učebné plány za dva ročníky (6. aj 7.). Stále ešte neviem, či sa nám to podarí splniť. Niekedy nevníma, že čas sa dá aj strácať a získavať ho späť nie je jednoduché. Artuš vie napísať požadovanú písomnú prácu z tematického celku veľmi rýchlo a správne, aj keď niekedy menej čitateľne. Ale presvedčil sa už aj o následkoch nepozornosti a myšlienkovej nedôslednosti. Ako my všetci...
Postupne sa snažíme uznať, že logické myslenie sú tiež vnútorne prijaté definície, dohodnuté postupy, uznané zdôvodnenia. Ukazujeme si, že zodpovedná argumentácia je založená na spoločne uznaných pravidlách, na preukázateľných úsudkoch a ich vhodnom použití. V matematike nie je tvorivosť v bezhlavom prehadzovaní názorov a stanovísk, ani v produkovaní neodôvodnených súvislostí a predstáv. Tam rozhoduje štruktúra vedomostí a zdôvodnenie objavených závislostí. Vytvára sa pomerne veľmi abstraktný systém poznatkov odkrývajúci netušené vzťahy zviazané prísnou logikou.

Rôzni ľudia majú rôzne schopnosti, ktoré treba používať a rozvíjať. Po identifikovaní intelektovo nadaných žiakov (prostredníctvom inteligenčného testu, testu kreativity a zistenia úrovne sociability) patrí oprávnene takýmto žiakom zvýšená učiteľská starostlivosť, lebo talentov naozaj nemáme na rozdávanie. Aj keď je vyučovanie intelektovo nadaných náročnejšie, lebo majú aj pomerne veľkú pozornosť na určité javy, napr. aj na zrejmé chyby učiteľa pri vysvetľovaní, treba ich trpezlivo a zmysluplne formovať po stránke výchovnej i vzdelávacej.
Artušovi, ale nielen jemu, odkazujem vybranými slovami literáta s Nobelovou cenou (1907) R.Kiplinga (1865 – 1936): Ak zvládzeš čakať, neznaviac sa pritom... myslieť, no dumy neurobiť cieľom... prehrať a začať znova od začiatku... bude z Teba človek... Spomínaná báseň má názov Ak, v matematike poznáme významné logické spojenie výrokov Ak – tak.

Skúste napísať do vyhľadávača Google: Kipling Ak (alebo sa pozrite do prílohy).

Pozdravuje vás Dušan Jedinák, učiteľ počtov a merby.