OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie :

označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková
adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany
e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.