Školský psychológ a špeciálny pedagóg

Dievčatá a chlapci!
Ak máte nejaký problém, neváhajte a oslovte nás! Sme tu v prvom rade pre vás. Rady vás vypočujeme, pochopíme a poradíme. Vyhľadať nás môžete v čase konzultačných hodín.

Vážení rodičia!
Ak sa vám niečo na vašom dieťati nezdá, neváhajte! Vyhľadajte nás v čase konzultačných hodín alebo na telefónnom čísle 038/5325002.
Školská psychologička – Mgr. Marieta Mládeková

Pracujem ako školská psychologička. V mojej starostlivosti sú žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ. Som interným zamestnancom školy, ktorý spolupracuje s vedením školy, kolektívom učiteľov, vychovávateľov, s jednotlivými žiakmi a ich rodičmi, ako i s pracovníkmi poradenských zariadení. ............. Konzultačná a poradenská činnosť pre žiakov školy a rodičov: pondelok – piatok, 7.30 – 15.30
Práca školskej psychologičky

Úlohou školského psychológa je:
Školská špeciálna pedagogička – Mgr. Marcela Šustrová

Na ZŠ pôsobím ako školská špeciálna pedagogička. Univerzitné vzdelanie som získala na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V mojej starostlivosti sú žiaci I. a II. stupňa ZŠ, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Som internou, odbornou zamestnankyňou školy. Spolupracujem s vedením školy, pedagogickými zamestnancami školy, školskou psychologičkou a poradenskými zariadeniami. Mojou prioritou sú žiaci a ich postupné napredovanie vo vzdelávaní. Najväčšou odmenou v práci sú pre mňa viditeľné výsledky, pokroky a spokojnosť žiakov................................. Konzultačné hodiny: každú stredu v čase 14.00 hod. – 15.30 hod.
Práca špeciálnej pedagogičky

Náplň práce školskej špeciálnej pedagogičky: