Návšteva dotrieďovacieho dvora

Za účelom zníženia množstva komunálneho odpadu a šetrenia prírodných zdrojov mesto Topoľčany zrealizovalo výstavbu dotrieďovacieho dvora. Naši žiaci navštívili tento dotrieďovací dvor, kde sa od ich pracovníka dozvedeli o separovaní komunálneho odpadu, jeho opätovnom využití a o ochrane životného prostredia v našom meste. Vyskúšali si lis na PET fľaše, zoznámili sa s označením triedenia odpadu na smetných košoch, kreslili kriedami na chodník na tému životného prostredia. Odpovedali na otázky v envirokvíze, kde riešili otázky týkajúce sa separovania zberu, ochrany životného prostredia. Na stanovištiach si mohli zašportovať, zoznámili sa s prácou mestských policajtov a dozvedeli sa, ako poskytnúť prvú pomoc zranenému.

Deti si užili bohatý program, no hlavne sa dozvedeli, ako sa odpad triedi a ďalej spracúva.

Mgr.Z.Lukáčová