Všestranná Dominika

Recituje už od malička, dôkazom čoho sú jej umiestnenia v recitačných súťažiach Hviezdoslavov Kubín či Šaliansky Maťko. Prezentovala sa i v recitácii v anglickom jazyku v súťaži Jazykový kvet. Okrem toho navštevuje dramatický krúžok, tancuje zumbu a hrá badminton. Ťažko povedať, čo z toho jej ide najlepšie. Mali ste možnosť jej herecký talent posúdiť na školskej vianočnej akadémii, na akadémii ku Dňu matiek a na tohtoročnom venčeku zase jej moderátorské schopnosti. Nesporne má i organizačné schopnosti, pretože päť rokov pracovala v triednom aktíve ako predsedníčka triedy.

V rôznych typoch súťaží získala tieto ocenenia a umiestnenia:

V 5. ročníku – 1. miesto v okresnom kole Šalianskeho Maťka a zúčastnila sa na olympiáde žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

V 6. ročníku sa zúčastnila súťaže TOPVEDAM a vyhrala okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

V 7. ročníku bola na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína tretia a v Jazykovom kvete sa dostala až do krajského semifinále. V 8. ročníku bola v okresnom kole Kubína druhá, v Jazykovom kvete sa opäť dostala do krajského semifinále a bola druhá aj v okresnom kole fyzikálnej olympiády. A ešte sa zúčastnila Malej vedeckej konferencie pre mimoriadne nadané deti.

V 9. ročníku bola prvá v okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína, v predmetových olympiádach získala v okresnom kole tretie miesto, v chemickej a štvrté miesto vo fyzikálnej olympiáde, v Jazykovom kvete dosiahla šieste miesto v krajskom finále. So svojím družstvom v badmintone získala 1. miesto v okresnom kole, 5. - 6. miesto v krajskom kole a 1. miesto v celoslovenskej vedomostnej súťaži Taktik. V celoslovenskej súťaži Labák získala celkovo 4. miesto na Slovensku, v jednom kole dosiahla zo všetkých súťažiacich najviac bodov.

Dominika je aj úspešnou riešiteľkou týchto súťaží: MAKS, Matematický klokan, iBobor, Pytagoriáda a Korsem.

Je navrhnutá na ocenenie Ďakovným listom MsÚ v Topoľčanoch za rok 2013/2014 .

V štúdiu bude pokračovať na Gymnáziu v Topoľčanoch. Ak sa vydá na umeleckú dráhu, možno budeme o nej ešte v budúcnosti počuť.

Držíme ti palce, Dominika! Nech sa splnia tvoje sny!


Adam Rybanský, 9.A