Projekt vzdelávania mimoriadne nadaných detíInteligencia je to,
čo nám zostane,
keď zabudneme,
čo sme sa naučili v škole...
Malá vedecká konferencia pre mimoriadne nadané deti

Dňa 19.6.2013 sa v priestoroch Trenčianskej univerzity A.Dubčeka uskutočnil 4. ročník celoslovenskej malej vedeckej konferencie nadaných žiakov. Takmer 50 mimoriadne nadaných detí z 21 základných škôl z celého Slovenska odprezentovalo svoje ročníkové práce. Organizátorom konferencie bola Základná škola Kubranská v Trenčíne a záštitu nad konferenciou prevzal rektor TnUAD Jozef Habánik.
Šiestaci prezentovali ročníkové práce

Dňa 14. júna bolo vyučovanie v 6.A triede venované prezentáciám ročníkových prác nadaných žiakov. Deti si vybrali rôzne témy, ktoré ich zaujali, ktoré chceli priblížiť svojim spolužiakom a o ktorých vedeli pútavo rozprávať.
V 8.A sa prednášalo o virtuálnej realite

Na konci školského roka žiaci so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú ročníkové práce a projekty, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce (5., 6. roč.) a projektu (7., 8. roč.) si sami volia podľa svojich záujmov, prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia... Tému spracovávajú počas celého školského roka.
„Nielenšportovec“ Patrik Matejov

Patrik Matejov, žiak 9.A triedy, je všetkým známy ako úspešný športovec. Vyniká však aj v iných oblastiach. Jeho šikovnosť nás zaujala natoľko, že sme s ním urobili interview, aby sme vás informovali o jeho športových, ale aj iných úspechoch.
Ambiciózny deviatak

Tento rok sa opäť lúčime s ďalším inteligentným, ambicióznym a talentovaným žiakom našej školy Andrejom Mrocekom. Navštevuje triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a mnohé súťaže i olympiády už za tie roky dobre pozná. Od literárnych cez matematické a informatické až po náročnejšie jazykové.
Milá návšteva z Moravy

Vo štvrtok 28.2.2013 zostali žiaci 8.A mimoriadne prekvapení, keď sa vo dverách objavil Matěj Pavlík, ich bývalý spolužiak. Počas svojich jarných prázdnin si našiel čas a zavítal spolu i so svojou rodinou na Slovensko. Spolužiaci sa najskôr nemohli zmôcť ani na slovo, neskôr sa rozhovorili o tom, čo všetko prežili od minuloročného júna, keď sa videli naposledy.
Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v školskom roku 2012/2013

Projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti v podmienkach ZŠ, ktorý v našej škole realizujeme, bol vypracovaný PhDr. Jolanou Laznibátovou, CSc. vo februári 1993. U nás sa projekt začal uskutočňovať 1. 9. 1999. Podmienkou zaradenia žiaka do triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním je minimálne IQ 130 a úspešne zvládnuté špeciálne psychologické a vedomostné testy.
Neľahká rozlúčka s Matějom

Vo štvrtok 28.6.2012 v 7.A nebolo vôbec veselo. Spolužiaci a triedna učiteľka sa lúčili s Matějom Pavlíkom, báječným chlapcom, skvelým kamarátom a excelentným žiakom. Matěj totiž natrvalo opúšťa svoje prechodné bydlisko v Topoľčanoch i našu školu. Od budúceho školského roku bude navštevovať Gymnázium vo Frenštáte pod Radhošťom.
Dorka, Arthur a Matěj odchádzajú

Tento školský rok ukončia dochádzku v našej škole traja vynikajúci a výnimoční žiaci – Arthur Peter Pavel Petráš (8.A), Dorota Košťálová (8.A) a Matěj Pavlík (7.A). Títo žiaci nielenže dosahovali mimoriadne dobré výsledky v prospechu, mali príkladne slušné správanie, ale aj veľakrát reprezentovali školu v mnohých súťažiach. Na webovej stránke školy sa o nich popísalo už veľa, v tomto článku ponúkam okrem iného aj zhrnutie ich úspešnej účasti v súťažiach za posledné 2 školské roky.
Nadaní siedmaci obhájili projektové práce

6. júna 2012 sa uskutočnilo prezentovanie ročníkového projektu na tému Vesmír v 7.A, triede pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V takmer sviatočnej nálade si žiaci po príchode do školy pripravili rečnícky pult, interaktívnu tabuľu, chutné nápoje, potrebné pomôcky a potom vynikajúco pripravení s patričnou dávkou entuziazmu predviedli spolužiakom svoje projektové práce. Písomné práce, prezentácie v PowerPointe, modely, mapy, filmy, odborná literatúra a rôzny iný pomocný materiál, to všetko patrilo k dnešnému dňu plnému rôznych zaujímavých informácií a poznatkov o vesmíre.
Veľký florbalový talent

Takmer všetci úspešní športovci začínajú už v mladšom žiackom veku, či už ide o kolektívne alebo individuálne športy. V tomto veku je aj 12-ročná Michaela Žikavská, žiačka 6.A triedy ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch. Na 2. stupni ZŠ je to N-trieda z prvého stupňa s mimoriadne nadanými deťmi, a tak aj táto žiačka úspešne spája intelektové a športové schopnosti. Venuje sa predovšetkým florbalu, ktorý aj v Topoľčanoch zapustil korene, predovšetkým vo viacerých základných školách, ale aj na klubovej úrovni. Michaela Žikavská sa tomuto športu venuje od roku 2008. Dostala sa k nemu v školskom klube materskej školy, keď sa jej začala venovať hlavne pani vychovávateľka Martina Majtánová. Potom prevzal tento florbalový krúžok pán Marián Daňo, ktorý s ňou pracuje v klube Rebels. Tribečskú základnú školu reprezentuje pod vedením pána učiteľa Jozefa Kakulu.
Interview s majstrom sveta

Ponúkame vám rozhovor s vynikajúcim športovcom, žiakom 8.A – triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Adamom Kakulom, ktorý získal titul majstra sveta v speed bedmintone v kategórii U14. Majstrovstvá sveta sa konali 26. a 27. augusta 2011 v Berlíne s účasťou 380 súťažiacich z 29 štátov sveta. Na Slovensku sa stal hráčom č.1 a vo svete je vo svojej kategórii na 3. mieste.
N-kárske triedy v školskom roku 2011/2012

Intelektovo nadané deti v našej škole tvoria špecifickú skupinu v každom ročníku, ktorá sa vyznačuje istými charakteristickými prejavmi a znakmi. Prejavuje sa to tak vo výkonovej oblasti ako i po osobnostnej stránke. Vzdelávanie intelektovo nadaných detí uskutočňujeme v zmysle legislatívnych noriem a pokynov MŠ – SR so zohľadnením ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.
Úspešný olympionik Ján Gajdica

Ján Gajdica, žiak 9.A triedy, patrí k najúspešnejším olympionikom z našich žiakov. Nie však v športových disciplínach, ale pre mnohých vo veľmi ťažkých a najmenej obľúbených predmetoch – v matematike, fyzike a chémii. V šiestom ročníku obsadil v matematickej olympiáde v okresnom kole 1. miesto. V ôsmom ročníku to bolo v MO v okresnom kole 2.miesto a fyzikálnej olympiáde v okresnom kole 1. miesto. Najväčšie úspechy na poli týchto troch predmetov dosiahol v 9. ročníku. V MO v okresnom kole 2. miesto a v krajskom kole 5. miesto, vo FO v okresnom kole 2. miesto a v krajskom kole patril medzi prvých troch najlepších s rovnakým počtom bodov. V chemickej olympiáde získal v okresnom kole 1. miesto a v krajskom kole bol druhý. V posledných dňoch školského roka sme ho požiadali o rozhovor.
Áčkari prezentujú ročníkové práce a projekty

Posledné týždne školského roka žiaci so všeobecným intelektovým nadaním prezentujú práce, ktoré sú u nich podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. Tému ročníkovej práce (5., 6. roč.) a projektu (7., 8. roč.) si sami volia podľa svojich záujmov, hlbšie prenikajú do témy, prostredníctvom nej sa realizujú vo svojej obľúbenej oblasti, vyjadrujú svoje názory, postrehy, výsledky pozorovaní, hodnotenia... Na jej spracovanie majú časovú dotáciu jeden školský rok.