Projekt vzdelávania mimoriadne nadaných detíInteligencia je to,
čo nám zostane,
keď zabudneme,
čo sme sa naučili v škole...
Seminár k Programu APROGEN

V Trenčíne sa konal 27. októbra 2009 odborno-metodický seminár pre učiteľov a riaditeľov škôl zapojených do Programu APROGEN. Na seminári bola prítomná vedúca oddelenia školstva MsÚ v Topoľčanoch PaedDr. Martina Mazáňová.
Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2009/2010

V tomto školskom roku v našej škole funguje 8 tried pre intelektovo nadané deti. Ich počet je 98, z toho 36 žiakov navštevuje 1. stupeň, 62 nadaných žiakov sa učí na 2. stupni školy.
Matej Pavlík

Chceli by sme, hlavne našim žiakom, predstaviť Mateja Pavlíka, ktorý sa stal žiakom našej školy na začiatku druhého polroka v školskom roku 2008/2009. Predtým navštevoval Základnú školu v Kopřivnici – Lubine, v Moravko-sliezskom kraji, samozrejme v Českej republike. Dočasne sa presťahoval do Topoľčian aj so svojou matkou, aby sa tu mohol vzdelávať v triede pre intelektovo nadané deti, nakoľko v Čechách nie sú ani školy, ani triedy takéhoto typu.
Nadaní sú v áčkach

Intelektovo nadané deti na druhom stupni našej školy navštevujú A-triedy. Vo všetkých týchto triedach je spolu 62 žiakov. Nadané deti musia preukázať v psychologických testoch IQ 130 a viac. Len s touto podmienkou sa do takejto triedy dostanú a môžu v nej zotrvať.
Intelektovo nadané deti

Základné informácie: - projekt alternatívnej starostlivosti o intelektovo nadané deti v podmienkach ZŠ bol vypracovaný PhDr. Jolanou Laznibátovou, CSc. vo februári 1993 - v našej škole sa projekt začal realizovať 1. 9. 1999 - podmienkou zaradenia do triedy pre intelektovo nadané deti je IQ väčšie ako 130 - deti prejdú špeciálnymi testami v pedagogicko-psychologickej poradni Aké sú intelektovo nadané deti: - majú výrazný vývinový náskok, najmä v kognitívnej oblasti - už v predškolskom veku sa naučia čítať, zvládnu základné matematické zručnosti a paličkové písmo - majú výraznú potrebu získavať nové informácie, sú zvedavé a kladú veľa otázok - uprednostňujú rozmanité a originálne úlohy, odmietajú nácvik a opakovanie tých istých úloh Učebné osnovy pre intelektovo nadané deti: - od prvého ročníka sa vyučujú anglický jazyk - od prvého ročníka majú nový vyučovací predmet Obohatenie - od prvého ročníka sa učia prácu s počítačom v predmete Informatika - od piateho ročníka sa učia okrem anglického jazyka aj nemecký jazyk - ostatné predmety sa učia podľa Učebných osnov pre ZŠ s rozšírením učiva v jednotlivých predmetoch, pričom učiteľ je sprievodcom svetom informácií a necháva sa inšpirovať úrovňou poznatkov detí - súčasťou a podmienkou absolvovania každého ročníka je vypracovanie ročníkovej práce na tému podľa vlastného výberu žiaka a jej obhájenie pred žiakmi triedy - na prvom stupni ZŠ počas obdobia štyroch rokov sú žiaci hodnotení slovne - na druhom stupni ZŠ sú žiaci hodnotení známkou - pre zotrvanie v tejto triede sa vyžaduje splnenie prospechového minima, ktoré sa meria tzv. úrovňovými testami