Slovo riaditeľky školy na úvod ...

ŠKOLA - prichádzame do nej ako malí žiaci s veľkými očakávaniami. Tu nachádzame prvé dotyky s vedomosťami, priateľstvá, ktoré pretrvávajú roky. Tu sa formujú naše túžby, tu nachádzame náš životný cieľ a nad tým všetkým stojí učiteľ, ktorý usmerňuje naše kroky ...
 
Päťdesiat rokov sa pedagógovia snažia, aby sa detské bytosti, ktoré nevedia čítať a písať, keď prichádzajú do školy, zmenili na skoro dospelých, keď po deviatich rokoch opúšťajú brány školy. Dôležitým meradlom sú aj rodičia žiakov, ktorí vyjadrujú dôveru našej škole tým, že zverujú vzdelanostnú úroveň svojich detí do rúk našich pedagógov.


Škola má veľmi dobrú spoluprácu so ZRPŠ. V rade rodičov má zastúpenie každá trieda jedným rodičom /triednym dôverníkom/ a výbor ZRPŠ má 5-členov. Stretávame sa 4-krát za školský rok. Na škole pôsobí aj školská psychologička, ktorá sa snaží riešiť problémy žiakov, nemenej často aj dospelých. To, čo trápi žiakov v triedach na vyučovaní, cez prestávky, v mimoškolskej činnosti... sa snažíme riešiť na zasadnutiach školského parlamentu raz za mesiac.


Hovorí sa, že treba rozlišovať medzi školou, kde sa učiteľom ľahko vyučuje, a školou, kde sa žiakom dobre učí. Pedagógovia našej školy hľadajú stále nové metódy a formy vyučovania, aby prispôsobili školské vzdelávanie životu a naučili žiakov hravou formou poznatky potrebné pre život.  V školskom roku 2008/09 sme vytvorili školský vzdelávací program s motivačným názvom : „Život v škole, škola pre život – kľúč k životu“. Vyjadruje snahu uľahčiť žiakom nájsť kľúč k najdôležitejším cieľom ich rozvoja.


Čo chceme a kam smerujeme :
- k sebapoznávaniu – kľúč k sebe
- ku komunikácii a kooperácii – kľúč k ostatným ľuďom
- k objavovaniu – kľúč k poznaniu sveta
- ku kreativite – kľúč k sebarealizácii