Oznamy

Oznam - zákaz vstupu na športoviská pre verejnosť!

Od 13.7.2020 do 17.7.2020 a od 10.8.2020 do 14.8.2020 sa bude v objekte školy konať letný tábor pre deti a v týždni od 17.8.2020 do 21.8.2020 sa bude konať letná škola. Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby v čase od 7.00 do 16.00 hod. nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy.
Ďakujeme za porozumenie!


Termín knižnej burzy odložený

Dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu prijatých opatrení mesta Topoľčany v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, pôvodný termín Knižnej burzy - 17.3.2020 sa odkladá na neurčito. O novom termíne Vás budeme informovať. Knihy môžete na ZŠ Tribečská nosiť i naďalej.
Ďakujeme za porozumenie!

Mgr. A. Krajčíková, riaditeľka školy


ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré nájdete na stránke školy v časti AKTUALITY!!! 

K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. 

Ďakujeme za porozumenie!
Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
Oznam pre verejnosť využívajúcu areál našej ZŠ a športoviská

Ctená verejnosť! Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Pravidlá využívania areálu ZŠ Tribečská a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska platných od 1.10.2019, ktoré nájdete tu na stránke školy v časti AKTUALITY - Multifunkčné ihrisko a Areál školy. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Informácie nájdete aj na vývesnej tabuli pri bočnej bráne pri vstupe do areálu školy. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že pohyb osôb v areáli je v mesiacoch október až apríl z bezpečnostných dôvodov povolený iba do 18.00 hod. Žiadame Vás o dodržiavanie uvedeného času. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).