Oznamy

ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO

Vážení rodičia,
dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré nájdete na stránke školy v časti AKTUALITY!!! 
K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. 
Ďakujeme za porozumenie!
Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy

 

ONAM pre verejnosť využívajúcu náš areál školy a naše športoviská

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Pravidlá využívania areálu našej ZŠ pre verejnosť a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Tieto dokumenty nájdete v hlavnom MENU v časti AKTUALITY!!! - Areál školy a Multifunkčné ihrisko.
V rámci korektného využívania nášho areálu Vás žiadame o ich preštudovanie a dodržiavanie.
Za porozumenie Vám vopred ďakujeme!

Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).