Oznamy

 Šťastný nový rok 2020

Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy, milí žiaci!

Dovoľte mi z celého srdca zaželať Vám všetko len to najlepšie v novom roku 2020, pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnej pohody, osobných a pracovných úspechov. Želám Vám, aby ste dokázali zrealizovať Vaše sny. 

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy


Vianočné prázdniny končia 7.1.2020, vyučovanie začína v stredu 8.1.2020.


ZMENY V ÚHRADE STRAVNÉHO


Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zmenu úhrady stravného od 1.10.2019. Všetci zákonní zástupcovia, ktorí ste prihlásili svoje dieťa na stravovanie, dostanete túto informáciu písomne prostredníctvom svojich detí aj s priloženým šekom. Spôsoby úhrady zostávajú na výber - šek, alebo prevodom na číslo účtu ŠJ. Prosím, venujte pozornosť informáciám, ktoré nájdete na stránke školy v časti AKTUALITY!!! 

K zmene došlo na základe podnetov Vás, rodičov, aby ste nemuseli nízke sumy platiť mesačne. 

Ďakujeme za porozumenie!
Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

Oznam pre verejnosť využívajúcu areál našej ZŠ a športoviská

Ctená verejnosť! Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Pravidlá využívania areálu ZŠ Tribečská a Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska platných od 1.10.2019, ktoré nájdete tu na stránke školy v časti AKTUALITY - Multifunkčné ihrisko a Areál školy. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Informácie nájdete aj na vývesnej tabuli pri bočnej bráne pri vstupe do areálu školy. Upozorňujeme všetkých návštevníkov, že pohyb osôb v areáli je v mesiacoch október až apríl z bezpečnostných dôvodov povolený iba do 18.00 hod. Žiadame Vás o dodržiavanie uvedeného času. Ďakujeme za porozumenie! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Ing. Mária Ševčíková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska.sevcikova@gmail.com spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).