Oznamy

Riaditeľka ZŠ Tribečská 1653/22 v Topoľčanoch, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.
  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
                v znení neskorších predpisov podľa § 150 ods. 5,

                                        udeľuje 
                 

        RIADITEĽSKÉ  VOĽNO 
  

      dňa 21. novembra 2018   (v stredu)
pre žiakov nižšieho stredného vzdelávania
                 -  6., 7., 8. a 9. ročník
    

       z organizačných dôvodov – Testovanie 5-2018.

 Výchovno-vzdelávací proces na primárnom vzdelávaní
            (I. stupeň) bude prebiehať bez zmien. 
                     Prevádzka ŠKD je bez zmien.
   Činnosť záujmových útvarov (krúžkov) je zrušená!
Výdaj mliečnej desiatej a obedov v školskej jedálni bude zabezpečený.
       Obedy sa vydávajú v čase od 11.00 do 13.00 hod. 
Žiaci, ktorí majú riaditeľské voľno, môžu prísť do školy na obed,
                     alebo sa môžu zo stravy odhlásiť.
 


                   Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy

 


Venujte nám 2% resp. 3% zo zaplatenej dane

Rodičovské združenie pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany sa obracia na všetky fyzické a právnické osoby s prosbou o poukázanie 2%(3%) zo zaplatenej dane. Všetky takto získané prostriedky budú použité na pokrytie nákladov prevádzky školy, školských súťaží a aktivít žiakov. Ďakujeme! Postup k vyplneniu tlačiva – stlač čítaj viac.
OZNAMOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany zverejňuje a sprístupňuje nasledovné informácie : označenie zodpovednej osoby : Mgr. Katarína Ďurišková adresa : Základná škola, Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany e-mail : zstribecska@atlas.sk spôsoby podávania podnetov : písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.
Pokyn RŠ 2012 k prevencii pedikulózy (zavšivavenia)

Riaditeľka ZŠ Tribečská, Topoľčany v súlade s príslušnou legislatívou vydáva dňa 30.01.2013 pokyn na vykonanie opatrení k prevencii šírenia pedikulózy (zavšivavenia).