Deň Zeme na hodinách anglického jazyka

Žiaci 3. a 4. ročníka a 5. až 9. ročníka venovali pozornosť tomuto dňu rôznymi aktivitami:
pripravovali plagáty zamerané na ich podiel pri šetrení energií a samotného prostredia, vypracovávali pracovné listy, v ktorých vyjadrili svoj názor na ochranu životného prostredia alebo si pozreli videá a následne o nich diskutovali. Vo vyšších ročníkoch sa na hodinách anglického jazyka venovali žiaci aj vlastnej tvorbe, čoho dôkazom je aj originálna ukážka básne.
 
The Earth (POEM)

People recycle plastic,
they pick up organic,
they save energy,
they protect ecology.

(žiaci 5.B, 5.C)

vyučujúci anglického jazyka