Úspešný školský rok Tribečskej 2018/2019

Školský rok začal návštevou ministerky školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu Martiny Lubyovej. Naša škola to organizačne zvládla aj po nočnej kalamitnej búrke. 12. októbra navštívil Tribečskú minister obrany Peter Gajdoš a v areáli školy sa uskutočnila prvá Školská branná olympiáda.

V rámci školy pracovalo 32 záujmových útvarov (krúžkov), kde si žiaci rozvíjali nielen svoje športové a umelecké schopnosti, no bola to aj nadstavba vyučovacích predmetov. Žiaci a žiačky sa už tradične presadili na rôznych športových, vedomostných a umeleckých súťažiach, robotici úspešne reprezentovali na európskych robotických majstrovstvách v Hannoveri, škola organizovala viaceré športové podujatia na úrovni okresu či kraja. Konkrétne výsledky budú známe až na začiatku ďalšieho školského roka v rámci celej siete plnoorganizovaných základných škôl celého Nitrianskeho kraja.

Individuálny prístup k žiakom zabezpečovali aj asistentky vyučujúcich, vďaka čomu dosiahli mnohí žiaci výrazné zlepšenie vo výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Špeciálna pedagogička a školská psychologička sa venovali žiakom, ktorí malí akékoľvek problémy, pričom spolupracovali aj s výchovnou poradkyňou a s triednymi učiteľmi.

Deviataci veľmi dobre zvládli Testovanie 9, keď dosiahli najlepšie výsledky v rámci základných škôl zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Topoľčany a všetci boli prijatí na vybrané stredné školy. Svoju základnú školskú dochádzku zakončili tradičným venčekom s pekným programom v jeho závere.

V marci škola pripravila organizačne a obsahovo veľmi bohatú knižnú burzu, ktorá sa stretla s priaznivým ohlasom verejnosti a vedenia mesta. V máji to bola vydarená oslava Dňa matiek programom, ktorý zaujal aj tento rok.

Školský klub detí pripravil pre žiakov prvého stupňa množstvo špeciálnych i tradičných programov, čo vyvrcholilo Školskou športovou olympiádou. V podobnom duchu rôznych nových aj tradičných aktivít a súťaží pokračovala aj školská knižnica.

Učitelia sa okrem iného zúčastnili návštevy predvianočnej Prahy, tradičná bola oslava dňa učiteľov a záverečné júnové posedenie v areáli salaša Kostrín.

Za všetkým vyššie spomenutým je práca vedenia školy, celého veľkého kolektívu pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov školy. Aj keď sa to zdá ako klišé, predsa len v nasledujúcich necelých dvoch letných mesiacoch to bude zaslúžená dovolenka pre zamestnancov školy, aby načerpali dostatok tvorivých síl do ďalšieho školského roka.

Mgr. Gejza Sitkey