Biologická olympiáda
      V kategórií D súťažili a školu reprezentovali žiačky Ester Laura Gočová zo 7. A a Lívia Longauerová z 6. A triedy. Ester Laura Gočová sa zapojila do projektovej časti s projektom Meranie kyslosti zrážok. Pomocou meraní zistila, že aj v okolí Topoľčian padajú kyslé zrážky či už vo forme dažďa alebo snehu. Kyslý dážď má negatívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na živočíchy a rastliny. Lívia Longauerová sa zapojila do teoreticko-praktickej časti, kde preukázala nielen svoje vedomosti, ale aj svoje zručnosti v mikroskopovaní. Na okresnom kole sa Ester Laura Gočová umiestnila na 3. mieste.
      V kategórií E súťažili dvaja žiaci Juraj Ferenčík zo 7. A triedy a Filip Slamka zo 6. A triedy. Juraj Ferenčík sa zameriaval na odbornosť geológiu, kde získal nové poznatky o mineráloch a horninách. Taktiež preukázal svoje praktické zručnosti pri realizovaní geologického odkryvu. Filip Slamka súťažil v odbornosti zoológia. Filip v praktickej časti vytvoril zbierku živočíchov, ktoré sa nachádzajú v okolí mesta Topoľčany a vytvoril správu z mapovania vybraných živočíchov. Na okresnom kole sa umiestnili obaja na 2. mieste. Obaja sa úspešne prebojovali až do krajského kola, kde boli úspešnými riešiteľmi. 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.
 
Mgr. Dominika Jamborová