Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2019/2020

Riaditeľka školy oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka bude

od 8. apríla 2019 do 10. apríla 2019 (pondelok - streda)

         v čase od 13.00 do 15.30 hod.

 na 1. poschodí v hlavnej budove školy.

 

V prípade, že sa nemôžete dostaviť v uvedených termínoch,

  je možné prísť na zápis v iný deň (na základe osobného

      alebo telefonického dohovoru) až do 30.04.2019

               v čase od 13.00 do 15.30 hod.

 

Na zápis je potrebné priniesť:

·     dieťa  

·     občiansky preukaz zákonného zástupcu,

·     rodný list dieťaťa,

·     žiadosť o prijatie dieťaťa do 1.ročníka podpísanú oboma zákonnými zástupcami dieťaťa – žiadosť je k dispozícii na stiahnutie na stránke školy, prípadne je možné vypísať ju na mieste zápisu – Zápis_ŽIADOSŤ_tlačivo na vyplnenie – nájdete vo formáte word a pdf na stránke školy v časti AKTUALITY!

 ·   vyjadrenie všeobecného  lekára pre deti a dorast a zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  o školskej zrelosti – iba ak dieťa nedovŕši vek 6 rokov k 1. septembru 2019, alebo v prípade odkladu školskej dochádzky.

 
 Kritériá zápisu a následného prijímania detí
 do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2019/2020

 

Kritérium č.1:

-        deti so všeobecným intelektovým nadaním

-        deti patriace do školského obvodu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany
 

Kritérium č.2:

-        deti zamestnancov školy
 

Kritérium č.3:

-        deti z iných školských obvodov
 

Kritérium č.4:

-        deti bez trvalého a prechodného pobytu


Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy