Nadanie je dar
Hlavný rozdiel medzi bežnou triedou a tou pre nadané deti je v štýle učenia. Deti neškatuľkujeme, ale pristupujeme ku každému individuálne, pretože každé dieťa je nadané svojím spôsobom. Chceme dosiahnuť, aby si tieto deti školu obľúbili, nenudili sa v nej a nemali pocit, že keď toho už teraz veľa vedia, vystačia s tým a nemusia napredovať. „Predstavujú obrovský kapitál“, ako sa vyslovila PhDr. Laznibatová, autorka Projektu, „ v takej malej krajine ako sme my – kde nemáme veľké nerastné bohatstvo – najväčším bohatstvom je ľudský potenciál. A ten treba najprv podporovať, rozvíjať a potom využiť v prospech nás všetkých.“

Triedy pre intelektovo nadané deti v školskom roku 2010/2011

I.A       – 11 žiakov,   triedna učiteľka: Mgr. Jana Gallasová
III.N   – 13 žiakov,    triedna učiteľka: Mgr. Miriam Hajrová
IV.N    – 10 žiakov,   triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Lukáčová
V.A     – 17 žiakov,   triedna učiteľka: Mgr. Eva Maková
VI.A    – 10 žiakov,   triedna učiteľka: Mgr. Libuša Balážová
VII.A   – 11 žiakov,   triedna učiteľka: PhDr. Annamarie Mikulová
VIII.A – 10 žiakov,   triedna učiteľka: Mgr. Rastislava Macková
IX.A    – 12 žiakov,   triedna učiteľka: PeadDr. Anna Godálová

V tomto školskom roku nebola otvorená 2. N trieda, dvaja žiaci s intelektovým nadaním sú integrovaní v III. N.

Mgr.L.Balážová