Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v 7.A
Na hodine literatúry v 7.A sme pracovali s poviedkou Prorok a snežný pes z knihy Tajomstvá od Dušana Kováča. Po prečítaní a podrobnom zreprodukovaní úryvku v rámci analýzy literárneho textu sme vytvárali pojmové mapy. Najskôr to bola  „univerzálna mapa“, kde sa žiaci zamerali na vzťahy medzi jednotlivými postavami a ich konaním. A pretože pojmové mapy sa nedelia na dobré a zlé, ale závisia od logického myslenia každého žiaka, vytvárali si vzápätí rôzne prepojenia medzi pojmami súvisiacimi s textom, napr.: rozdielnosť a podobnosť v povahových vlastnostiach hlavných postáv, čím ústredná postava dominovala nad svojím bratom, čo mala spoločné s kúzelníkom a v ktorých situáciách,  mamine postoje k správaniu chlapcov, kladné a záporné reakcie postáv, zaujímavé jazykové prostriedky, ktoré súvisia alebo nesúvisia s prostredím, v ktorom sa odohráva dej, atď. Žiaci využili úspornosť pojmových máp na vyjadrenie bohatého obsahu ukážky, objavovali nielen vzťahy medzi pojmami, ale i myšlienkami. Dopracovali sa k tomu, že na text nazerali z rôznych strán, uhľov pohľadu a rôznymi spôsobmi.
Rozvíjali sme tvorivé, kritické aj abstraktné myslenie. Nabudúce k analýze literárneho textu využijeme i myšlienkové a tematické mapy.


Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho.

Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka.

V rámci literárnej výchovy pri práci s literárnym textom rozvíjame ďalšie dve zručnosti čitateľskej gramotnosti žiaka:  analýzu literárneho textu a hodnotenie literárneho textu. Tieto zručnosti presahujú i do ostatných vyučovacích predmetov a žiak ich môže uplatniť pri práci s akýmkoľvek textom.

Mgr. Libuša Balážová