Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Oblasti vzdelávania: 

Človek vo sfére peňazí;  
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí;
Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb;
Plánovanie a hospodárenie s peniazmi;
Úver s dlh;
Sporenie a investovanie;
Riadenie rizika a poistenie.
 
Na základe vzdelávania, učitelia II. stupňa vytvorili súbor metodických materiálov využiteľných vo výchovno-vzdelávacom procese na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov. Materiály pozostávajú z detailných príprav vyučovacích hodín, pracovných listov, zábavných úloh, cvičení použiteľných na interaktívnej tabuli. Vyučujúci pri ich tvorbe spolupracovali v rámci predmetových komisií.
 
V mesiaci november 2017 využili vyučujúci svoje novonadobudnuté vedomosti priamo vo vyučovacom procese a na vyučovacích hodinách sa venovali so žiakmi problematike finančnej gramotnosti. Výsledkom ich snahy sú vypracované pracovné listy, plagáty, letáky, hry.