Veľkolepá Vianočná akadémia

V duchu Vianoc a zabehnutých znamenitých akadémií, ktoré naša škola pravidelne usporadúva, program tohtoročnej akadémie pritiahol už tradične veľké množstvo záujemcov, a to príbuzných účinkujúcich detí,  obdivovateľov detských vystúpení a hostí. Aj tentoraz sme sa preto rozhodli slávnostnú akadémiu odohrať hneď v dvoch samostatných po sebe nasledujúcich predstaveniach.  A urobili sme dobre, o čom svedčia dve plné sály obecenstva a dvojitá radosť detí z predvedených výkonov. Prvé o 12.30 a druhé o 15.00 hodine, po odohratí a potrebnej prestávke na oddych a občerstvenie účinkujúcich. 

V úvode tohtoročnej slávnostnej akadémie publikum privítala Mgr. Alexandra Mrižová, zástupkyňa riaditeľky školy.  Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy, sa k prítomným srdečne prihovorila na záver akadémie. Vo svojom príhovore nadviazala na myšlienku predstavenia o Snehovej kráľovnej a spomenula výrok jej autora, dánskeho rozprávkara H. Ch. Andersena: „Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si však tak zvykli, že ich nazývame všednými vecami.“ Srdečne všetkým poďakovala a vyzdvihla dôležitosť spolupráce, vzájomného rešpektu a úcty všetkých článkov školského vzdelávania a výchovy – od rodín, našich žiakov, zamestnancov školy, až po jej zriaďovateľa, ktorý školu podporuje v jej aktivitách. 

Pozvanie na toto slávnostné podujatie prijali JUDr. Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany, Juraj Želiska, viceprimátor mesta Topoľčany, Mgr. Rastislav Kňaze, prednosta Okresného úradu Topoľčany, Mgr. Rozália Cenigová, metodička Oddelenia knižničných a informačných služieb NIVAM, Mgr. Tibor Mócik a ostatní odborní zamestnanci odboru školstva kultúry a práce s mládežou Mestského úradu Topoľčany, pani psychologičky a špeciálne pedagogičky Súkromného centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch, poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva Topoľčany, členovia Rady školy pri Základnej škole Tribečská, riaditeľky, riaditelia, vedúci zamestnanci materských, základných, stredných a umeleckých škôl mesta a okresu Topoľčany, naši bývalí kolegovia, rodičia a starí rodičia žiakov a ďalší nemenej významní hostia.

Hosti hneď po príchode zaujala do detailu vydekorovaná scéna, nasvietená modrým tlmeným svetlom, ktorá pútala pozornosť zvedavého obecenstva. Leitmotívom rozprávkového príbehu sa stala rozprávka o Snehovej kráľovnej. Precízne vytvorené a rozmiestnené kulisy tvoril dominantný hrad snehovej kráľovnej s jej trónom, jasličky s Ježiškom a zátišie domčeka. Na tvorbe kulís sa výtvarne veľmi zručne podieľali samy pani vychovávateľky  a učiteľky. Úvodná scéna sa začala v domčeku, v ktorom babička (stvárnila Liliana Ladická, 6. B) rozprávala svojmu vnukovi Kayovi a vnučke Gerde príbeh o citovo chladnej snehovej kráľovnej. Chlapcovi Kayovi (stvárnil Dárius Némethy, 6. B) uviazla v oku snehová vločka, ktorá ho pripútala k snehovej kráľovnej a spravila z neho rovnako chladného chlapca. Odvážna Gerda (stvárnila Ester Gočová, 9. A) sa vybrala na púť nehostinnou krajinou zachrániť svojho brata spod nadvlády zlej kráľovnej. Na svojej ceste však stretáva množstvo pomocníkov – Mimoňov, Soby, Snehové vločky, Snehuliakov – ktorí ju navádzajú na správnu cestu. Tak sa nazývali i jednotlivé tanečné pásma, ktoré rozhýbali aj divákov v publiku. Hoci to bola náročná cesta, počas nej sa tancovalo na známe chytľavé moderné pesničky, až dokým sa Gerda dostala pred trón snehovej kráľovnej, v ktorej zajatí bol jej brat Kay.  Gerde sa v začarovanom bratovi napokon podarilo vzbudiť emócie, slzy z Kayovho oka vyplavili snehovú vločku a kliatba bola zrušená.  Snehová kráľovná, ktorú stvárnila pani učiteľka Mgr. Katarína Šlosárová, sa rozcítila a dala súrodencom sľub, že ďalej bude konať len v prospech dobra. Šťastné deti sa vrátili späť k svojej babičke, ktorá ich už očakávala. Po ceste domov ešte stretli Čertov, Anjelov, ale i Mikuláša a jeho pomocníkov, s ktorými si zatancovali. A mohli sa začať oslavovať Vianoce. V ľudovom pásme žiaci znázornili zvyky tradované od Vianoc – narodenia Ježiška – až do Troch kráľov. Veršíky, rýmovačky, ľudové piesne a koledy sprevádzala hra na husliach v podaní Nely Kalinovej z 9. D a akordeóne  Martina Blanárika z 8. C. Predviedol sa aj kolektív žiackeho zboru Hudba nás spája, ktorý sprevádzal spev pani učiteľky Mgr. Alžbety Fábikovej a Mgr. Janky Chvojkovej. Záverečnú Tichú noc si zaspievali všetci účinkujúci žiaci, ktorých bolo spolu takmer dvesto a zaplnili celé javisko. Záverečný búrlivý potlesk rozžiaril radosťou každú detskú tváričku. Všetkým účinkujúcim deťom za kus predvedeného talentu ďakujeme.

Náročnú prípravu, ktorá je za realizáciou každej našej akadémie, vo výsledku už vôbec nebadať. Všetko ide akoby samo a deti na javisku predvádzajú svoj prirodzený talent. Netreba však opomenúť, že za všetkým je v prvom rade dobre pripravený scenár, réžia, množstvo hodín nácvikov, obstarávania a vyrábania kostýmov, rekvizít, kulís, dekorácií a manažovanie ľudských zdrojov. Tieto činnosti zastrešovala naša supervízorka Mgr. Andrea Jakubičková, ktorej patrí nielen naše poďakovanie, ale aj uznanie a rešpekt. Plynulosť, efektnosť a nerušený zážitok z programu zabezpečoval po technickej stránke Mgr. Ivan Vöpy. Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a organizácii slávnostnej akadémie ďakujeme. Zvlášť tým učiteľom, ktorí mali najviac práce s prípravou a nácvikom programu. Množstvo kladných reakcií cteného publika opäť poukázalo na fakt, že Základná škola na ulici Tribečská si vždy hrdo obháji svoje vysoké postavenie medzi konkurenčnými základnými školami.

Tomáš Kováčik