Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany - AKTUALITY

 
 
Dištančné vyučovanie od 26.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od pondelka 26.10.2020 prechádzame na druhom stupni na dištančné vyučovanie. Žiaci dostali počas piatka rozvrh online vyučovacích hodín, ktoré korešpondujú s platným rozvrhom hodín pre tento školský rok. Zvyšné vyučovacie hodiny majú žiaci využiť na prípravu, vypracovanie zadaní od vyučujúceho a samostatnú prácu. Výchovy budú mať žiaci iba raz mesačne. V prípade problémov s pripojením, ochoreniu, kvôli ktorému sa žiak nemôže učiť a podobne, prosíme zákonných zástupcov, aby o všetkom informovali triednych učiteľov telefonicky, prípadne prostredníctvom elektronickej komunikácie. Prosíme všetkých žiakov, aby k vyučovaniu pristupovali zodpovedne, nevyhýbali sa online vyučovaniu a rešpektovali pokyny vyučujúcich. Žiaci, ktorí nemajú prístup na internet budú riešení individuálne. Zadania úloh si so žiakmi rieši každý vyučujúci za svoj predmet. V prípade absencie niektorého z vyučujúcich, bude dané zastupovanie iným učiteľom. V dňoch 30.10., 2.11., 6.11 a 9.11. sú jesenné prázdniny, online vyučovanie neprebieha. V prílohe nájdete rozvrhy online hodín všetkých tried. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Aktuálne informácie k 22.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Pred malou chvíľou sme sa všetci z médií dozvedeli, že od pondelka 26.10.2020 do 29.11.2020 prechádza celý druhý stupeň na dištančné vzdelávanie. V priebehu zajtrajška očakávame pokyny z MŠVVaŠ SR, na základe ktorých Vás budeme o všetkom podrobne informovať. Počas piatku budú žiaci druhého stupňa upozornení, aby si všetky učebnice, pracovné zošity a pomôcky zobrali domov. Od pondelka prejdeme na dištančné vyučovanie s využitím MS Teams, žiaci dostanú prostredníctvom svojich triednych učiteľov rozvrhy hodín. Žiaci, ktorí nemajú pripojenie na internet, budú riešení individuálne. Prosíme Vás o trpezlivosť, rešpektovanie pokynov vyučujúcich a spoluprácu. Čo sa týka stravovania v školskej jedálni, všetci žiaci druhého stupňa sú od 26.10.2020 automaticky z obedov a mliečnej desiatej odhlásení. Termín jesenných prázdnin je zmenený - prázdniny budú v dňoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11.2020. Tieto termíny platia pre prvý aj druhý stupeň ZŠ. V prípade nejasností a otázok je vedenie školy k dispozícii na telefónnom čísle 0918262787. S úctou A. Krajčíková
Aktualizované opatrenia k 12.10.2020

Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od 12.10.2020 sa menia pravidlá nosenia rúšok, povinné sú už pre všetkých žiakov, prvého aj druhého stupňa. Ranný filter sa bude vykonávať každý deň pred vstupom do školy až do odvolania. Vzhľadom na celkové sprísnenie opatrení Vás žiadame o ich dodržiavanie a rešpektovanie sa navzájom. Vstup cudzích osôb do školy obmedzujeme na minimum. Prosíme Vás, aby ste uprednostňovali telefonický kontakt. Škola: 0918262787. Školská jedáleň: 0918626787. Škola je zatiaľ stále v zelenej zóne. S úctou A. Krajčíková
Opatrenia od 1.10.2020

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, milí žiaci! Od 1.10.2020 platia nové opatrenia a usmernenia, ktorých plné znenie nájdete tu v prílohách. Prosíme Vás o ich prečítanie a rešpektovanie. Od 1.10.2020, tak ako ste boli oboznámení na začiatku školského roka, platí zákaz vstupu zákonných zástupcov ráno do školy. Návštevy počas dňa Vás žiadame obmedziť na minimum, iba neodkladné záležitosti. Pri vstupe do školy je povinné vyplniť prehlásenie návštevy o bezinfekčnosti, ktoré odovzdáte osobe, za ktorou idete. Dôrazne Vás žiadame, aby ste do školy neposielali deti, ktoré majú zvýšenú teplotu, prípadne iné príznaky. Ak ste prišli do kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19, je nutné, aby ste o tom informovali triednych učiteľov a vedenie školy. K dnešnému dňu sme v zelenej fáze a ja verím, že pri vzájomnej ohľaduplnosti a rešpektovaní všetkých pravidiel to tak zostane i naďalej. S úctou A. Krajčíková
Aktuálny oznam o nosení rúšok

Vážení kolegovia, zákonní zástupcovia, žiaci! Venujte, prosím, pozornosť aktualizovanému opatreniu ÚVZ SR ohľadom nosenia rúšok. Celé znenie opatrenia č. OLP/7189/2020 nájdete v prílohe. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1.októbra 2020 pre všetkých zamestnancov školy a žiakov druhého stupňa ZŠ v rámci celého vyučovania (výnimkou je čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov). Nosenie rúšok nie je povinné pre žiakov prvého stupňa ZŠ, je odporúčané. Zároveň upozorňujeme všetkých návštevníkov školy, že pred vstupom do školy musia vypísať Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré nájdete v prílohe. Tlačivá sa taktiež nachádzajú pri vchodoch do školy. S úctou A. Krajčíková
Otvorenie školského roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia! Venujte, prosím, pozornosť nižšie priloženým dokumentom ohľadom začiatku školského roka 2020/2021. Prosím Vás o dodržiavanie všetkých nariadení a opatrení, aby mohol výchovno-vzdelávací proces prebiehať bez obmedzení. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností môžete kontaktovať vedenie školy na 0918262787. Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť na zmenu telefónneho čísla vedúcej školskej jedálne - 0918626787. Prajem všetkým úspešný školský rok 2020/2021! Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
Zákaz vstupu na športoviská a do areálu školy pre verejnosť

Vzhľadom na opatrenia týkajúce sa škôl a školských zariadení a práce prebiehajúce v areáli školy si Vás dovoľujeme informovať, že od 27.8.2020 až do odvolania sú všetky priestory a vonkajšie športoviská areálu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany určené iba pre žiakov a zamestnancov školy na výchovno-vzdelávací proces. Z tohto dôvodu žiadame širokú verejnosť, aby až do odvolania nevyužívala naše športoviská ani bežeckú dráhu a aby nevstupovala do areálu školy. Výnimka vstupu do areálu školy platí iba pre osoby sprevádzajúce žiakov našej školy pri príchode a odchode zo školy. Ďakujeme za porozumenie!
Sprístupnenie digitálnych učebníc

Vážení zákonní zástupcovia! Minister školstva dnes, 8.4. oznámil, že sa s vydavateľmi učebníc dohodli, aby v čase tejto mimoriadnej situácie boli sprístupnené digitálne učebnice žiakom, rodičom aj učiteľom a uľahčili tak online vzdelávanie. V prílohe nájdete informácie, ako sa k učebniciam dostanete. S úctou Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy
AKTIVITY na voľné chvíle

Vážení rodičia, milí žiaci! Život nie je len učenie, ale i zábava. Preto si pani vychovávateľky z ŠKD pre Vás pripravili zaujímavé aktivity na každý týždeň. Otvorte si prílohu, zabavte sa a dajte nám vedieť, ako sa Vám darilo. Čakáme na fotky od Vás! Prajeme pekný kreatívny týždeň!
Publikácia UNPLUGGED

Milí rodičia, touto cestou si dovoľujeme dať Vám do pozornosti publikáciu s názvom O výchove dospievajúcich: Kontrolovať či nekontrolovať? V rámci projektu UNPLUGGED (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) realizovaného aj vďaka účasti našej školy, boli získané mnohé údaje od žiakov i veľkej časti ich rodičov. Brožúra je určená primárne rodičom, v texte sa dočítate o tom, akým spôsobom môže rodič kontrolovať svoje dospievajúce dieťa, aby čo najlepšie podporil jeho vývin a zabránil nežiaducemu správaniu. Popisuje fungovanie vzťahu medzi dospievajúcim a rodičom, optimálne formy kontroly ako i kontrolu, ktorá dieťaťu skôr škodí ako pomáha. Turbulencie a zmeny, ktoré prichádzajú v období dospievania sú len krátkodobé a pri správnom prístupe rodičov vedú k úspešnému vstupu do dospelosti. Celú publikáciu nájdete v prílohe. Prajeme príjemné a inšpiratívne čítanie.
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

Vážení užívatelia multifunkčného ihriska! Sme radi, že využívate multifunkčné ihrisko v priestoroch našej školy na športovanie. Avšak vzhľadom na časté poškodzovanie sieťok, mantinelov, vyhadzovanie našich žiakov z ihriska a podobné problémy, si Vám dovoľujeme zverejniť Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Prosíme Vás o jeho preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
AREÁL ŠKOLY

Vážení užívatelia priestorov areálu našej ZŠ! Prosíme Vás o preštudovanie nových pokynov využívania areálu našej školy platných od 1.10.2019. Sme radi, že chodíte do priestorov nášho areálu využívať naše športoviská. Avšak vzhľadom na časté znečisťovanie areálu, škody spôsobované na majetku školy, si Vám dovoľujeme zverejniť Pravidlá využívania areálu školy verejnosťou. Prosíme Vás o ich preštudovanie a dodržiavanie. Za porozumenie ďakujeme!
Výsledky volieb zástupcov rodičov do RŠ

Vážení zákonní zástupcovia! 9.3.2020 sa konali opakované voľby zástupcov rodičov žiakov do Rady školy pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany. Zápisnicu s vyhlásenými výsledkami volieb nájdete v tu priloženom dokumente. Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy