Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Putovanie po Orave

Dňa 30. mája 2013 cestovali žiaci 8.A, 8.B a 6.A so svojimi triednymi učiteľkami na dvojdňový výlet po Orave, aby si rozšírili arzenál literárnych, historických a geografických poznatkov o tomto regióne. Výlet sa začal s obavami, že nás budú po celej ceste sprevádzať dažďové kvapky, ale nakoniec sa nad nami príroda zľutovala a výlet sme si užili v celkom príjemnom počasí.
Venček 2013

Tak a dočkali sa! Naši deviataci sa v stredu 29. mája 2013 v topoľčianskom Dome kultúry rozlúčili so Základnou školou Tribečská v Topoľčanoch. Ako už býva na našej škole tradíciou, rozlúčka bola zároveň ich venčekovou slávnosťou, na ktorej dôstojne prezentovali svoje tanečné schopnosti. Za tieto sa žiaci poďakovali ich lektorovi tanca, pánovi Ing. Karolovi Zaťkovi, ktorý sa im trpezlivo venoval niekoľko týždňov a okrem tanečných krokov ich oboznamoval aj so spoločenskou etiketou.
Dievčatá z krajského kola v minifutbale s 5. miestom

Pod vedením pani učiteľky Evy Makovej sa pripravoval kolektív mladších žiačok na súťaž v minifutbale. Táto súťaž prebiehala na viacerých stupňoch. V predkole bola ZŠ na Tribečskej ulici v Topoľčanoch úspešná v súboji so ZŠ Hollého v Topoľčanoch.
ZOO Zlín-Lešná

Prvý pracovný júnový deň sa žiaci piatych ročníkov spolu so svojimi triednymi učiteľkami a učiteľom zúčastnili koncoročného školského výletu. Cieľom výletu bola návšteva zoologickej záhrady.
Medzinárodný deň detí v ŠKD

V posledný májový deň 31.5.2013 sme pre deti z ŠKD pripravili súťažno-športové popoludnie pri príležitosti MDD. Deti súťažili v rôznych disciplínach: triafanie do terča, prenášanie loptičiek, skákanie a tanec s balónmi, prechod cez ostrovy ....
Súťaž v tvorbe prezentácií – 1. a 2. miesto pre našu školu

Vo štvrtok 23. mája 2013 sa v ZŠ Gogoľova Topoľčany konal už 4. ročník súťaže v tvorbe prezentácií v PowerPointe. Súťaž mala dve kategórie: I. – žiaci 8. ročníka, II. – žiaci 9. ročníka. Tento rok boli vyžrebované tieto témy: Ako sa sen mení na skutočnosť (pre 8. ročník) a Nie je škola ako škola – školstvo v zahraničí (pre 9. ročník). Tieto témy vyžreboval pán primátor.
Aké potraviny jeme

Aké potraviny jeme – tak znela téma projektového vyučovania, ktorej sa žiaci 1.D triedy venovali na hodinách prírodovedy a matematiky. V priebehu tohto projektu si žiaci utvrdili poznatky o domácich zvieratách, pričom sa zamerali na úžitkovosť vybratých domácich zvierat.
Školský výlet – Habakuky

V utorok 4. júna mali žiaci 1.A, 2.A a 3.A jedno veľké spoločné želanie. Želali si, aby sa počasie umúdrilo a prestalo pršať, pretože mali naplánovaný výlet do netradičnej dedinky Habakuky.
Čítajme si – 2013

Dňa 4. júna 2013 sme sa znovu s radosťou zapojili do Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu a pokúsili sme sa prekonať minuloročný rekord v čítaní. Každoročné prekonávanie rekordu je len formou, prostredníctvom ktorej chce organizátor Linka detskej istoty dosiahnuť cieľ projektu – podporiť čítanie u detí, podporiť pravidelné návštevy knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.
Návšteva dotrieďovacieho dvora

Počas dňa otvorených dverí navštívili dotrieďovací dvor deti z topoľčianskych základných a materských škôl. Pre deti pripravili organizátori program na niekoľkých stanovištiach, kde si preverili svoju šikovnosť a otestovali svoje vedomosti týkajúce sa triedenia odpadu.
Deň detí v Topoľčanoch

Nedeľa 2. júna 2013 bola naozaj sviatočným dňom nielen preto, že sa po mnohých pochmúrnych dňoch opäť ukázalo na oblohe slniečko. Bol však sviatok všetkých detí a MsKS v Topoľčanoch ako hlavný organizátor pripravil pre deti i širokú verejnosť na Námestí M.R.Štefánika v Topoľčanoch kultúrno-zábavné popoludnie pri príležitosti tohto sviatku.
Výlet do Topoľčianok

Jún je jedným z najobľúbenejších mesiacov všetkých školopovinných detí. Okrem toho, že sa škola pomaly chýli ku koncu, uskutočňujú sa aj triedne výlety. Tento školský rok sme sa s našimi žiakmi z 2.B a 2.C vybrali do Topoľčianok, ktoré ležia v údolí rieky Žitavy, obklopené od severozápadu pohorím Tribeč a od východu Pohronským Inovcom.
3. školská olympiáda 2013 – 1. časť

V duchu olympijskej myšlienky zorganizovala naša škola pod vedením pána učiteľa Kakulu , Ing. Gažiho a kolektívu vychovávateliek ŠKD už tretíkrát detskú športovú olympiádu pre žiakov 1. stupňa. Slávnostné otvorenie sa konalo za účasti vzácnych hostí z OÚ Nitra, odboru školstva: Mgr. Milana Galabu, PaedDr. Ľudmily Kováčovej a Dr. Antona Javorku zo SAŠŠ.
Čo vieš o hviezdach – celoslovenské kolo

11. júna 2013 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 1. kategórii sa ho zúčastnil i náš žiak Oliver Longauer (5. A), obsadil vynikajúce 11. – 12. miesto. Súťaž každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s ostatnými hvezdárňami a regionálnymi osvetovými strediskami.
Futbaloví mladší žiaci s okresným striebrom

Oblastný futbalový zväz Topoľčany – komisia mládeže a so spoluorganizátorom Nitrianskym samosprávnym krajom 11. júna 2013 usporiadali VI. ročník futbalového turnaja mladších žiakov „Škola na futbalovom ihrisku“.