Vitajte na stránke školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Začiatok školského roka 2013/2014

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2013/2014 sa uskutoční na školskom dvore Základnej školy, Tribečská 1653/22 v pondelok 2. septembra 2013 o 8.00 hod. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci sústredia vo svojich triedach. Činnosť v ŠKD sa začne od 3. septembra 2013. Školská jedáleň poskytuje obedy od 3. septembra 2013 (utorok). Stravníkom pani vedúca škol. jedálne vydáva šeky 27. – 30. augusta a 2. septembra 2013.
Školský rok 2013/2014 sme začali slávnostne

2. septembra 2013 o 8.00 hod. bol v našej škole slávnostne otvorený školský rok 2013/2014. Žiakom skončili letné prázdniny a školské ihrisko, kde sa slávnostný akt konal, ožilo vravou žiakov, učiteľov i rodičov. Hlavne žiaci sa chceli podeliť so svojimi prázdninovými zážitkami. Plní očakávania a zvedavosti boli hlavne najmladší žiaci – prváčikovia, ktorí si od dnešného dňa budú zvykať na školské povinnosti.
Skrášľujeme si okolie ŠKD

A opäť sa všetci stretávame v školskom roku 2013/2014. Pani vychovávateľky pre nás pripravili pekné popoludnie. Na začiatku sme sa porozprávali, čo budeme robiť, ako sa správať a kam odpad, ktorý si na našom školskom ihrisku vyzbierame, dáme. Rozhodli sme sa vyzbierať odpadky, vyčistiť, skrášliť a upraviť si okolie ŠKD.
VI. topoľčiansky deň zdravia

V stredu 18. septembra 2013 sa naši žiaci v sprievode pedagógov zúčastnili aktivít VI. ročníka podujatia na prevenciu civilizačných chorôb – Topoľčiansky deň zdravia. Jeho cieľom bola podpora zdravého životného štýlu, propagácia zdravotnej výchovy a osvety medzi širokou verejnosťou. Zapojili sa doň zástupcovia zdravotných poisťovní a firiem orientovaných na výživové doplnky a produkty racionálneho stravovania.
Beseda o Alzheimerovej chorobe

V rámci Svetového mesiaca Alzheimerovej choroby sa žiaci 8. a 9. ročníka 20. septembra 2013 zaoberali problematikou tohto degeneratívneho ochorenia mozgu, ktorým trpí na Slovensku až 60 tisíc ľudí. MVDr. Vojtech Lisák, CSc. z Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch im prednášal o prevencii a príčinách tejto nebezpečnej choroby. Počas prednášky sa žiaci dopočuli, že aj nesprávne stravovacie návyky, fyzická a psychická nečinnosť môžu byť spúšťačmi tohto ochorenia.
Prvé účelové cvičenie

Jesenné účelové cvičenie v školskom roku 2013/2014 sa v našej škole konalo 25. a 26. septembra podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2 – Ochrana života a zdravia. Počas prvého dňa si žiaci prehlbovali osnovami predpísané teoretické i praktické poznatky a pripravili si náčrt a popis trasy na mape Topoľčian, po ktorej sa nasledujúci deň vydali na určené miesto.
Mliečny úsmev

"Aj ja ľúbim mlieko! Ja mám ešte radšej jogurt!" prekrikovali sa deti v školskom klube, kde si 25.9.2013 pripomenuli Svetový deň mlieka. Rozprúdila sa medzi nimi živá debata o mlieku, význame jeho pitia, o tom, skadiaľ ho získavame a či má pre nás dôležitý význam.
Jesenná ochutnávka

Dňa 26.9.2013 sa v ŠKD uskutočnila „Jesenná ochutnávka ovocia a zeleniny„, ktorá zahŕňala ochutnávanie ovocných a zeleninových šalátov. Deti súťažili, či spoznajú, o aké ovocie alebo zeleninu ide.
Prechádzka po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň

O tom, že učiť sa dá aj v prírode, sme sa presvedčili a spolu s nami aj piataci našej školy na exkurzii po náučnom chodníku Duchonka – Kulháň.
Prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl

Od septembra 2013 je v činnosti prvý portál intelektovo nadaných žiakov základných škôl s celoslovenskou pôsobnosťou. Prvoradým cieľom portálu IQKIDS.SK je informovať učiteľov, odborných zamestnancov CPPPa P, ako aj rodičov a verejnosť o existencii tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, a aj o školách, v ktorých sa tieto deti vzdelávajú.